Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mestská polícia Zvolen
 
 

Aktivity v roku 2012

STRETNUTIE SO SENIORMI

Mestské centrum prevencie vo Zvolene dňa 20.12.2012 zažilo milú udalosť. Privítalo občanov skôr narodených - seniorov. Toto milé stretnutie pripravili a zorganizovali Mestská polícia vo Zvolene a Mesto Zvolen. Stretnutie sme mohli uskutočniť vďaka projektu, ktorý spracovali pracovníci Ing. Jana Ferjennčíková – Fašangová z odboru rozvoja MsÚ vo Zvolene a inšp. Jozef Michalík, koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície vo Zvolene. Mesto podalo žiadosť o dotáciu z Úradu vlády pre prevenciu. Projekt bol schválený a na základe tohto schválenia sme pristúpili k jeho realizácii, ktorá zahŕňala aj vydanie informačného buletinu RADY PRE SENIOROV. V uvedený deň sme pripravili neformálne stretnutie a besedu, kde sme poskytli poradenstvo pre skupinu ľudí hľadajúcich pomoc. Stretnutia sa zúčastnili ako sme spomenuli občania – seniori, ako aj odborníci pôsobiaci v oblasti prevencie. Kriminalista Matej Snopko, ktorý nám pomáhal pri tvorbe buletínu svojimi dlhoročnými skúsenosťami a odbornými radami. Za OR PZ Zvolen vedúci skupiny prevencie por. Bc. Ladislav Lietava. Príslušníci Mestskej polície Zvolen, inšp. Katka Gondášová a preventista inšp, Jozef Michalík. Na stretnutí sme prezentovali buletin RADY PRE SENIOROV a hovorili ako chrániť svoju osobu a majetok. Ako sa vyhnúť podvodníkom, ako sa chrániť pred zlodejmi, ako predchádzať riziku prepadnutia a v neposlednom rade čo robiť ak sa niečo stane. Odpovedali sme na otázky a ponúkli niekoľko užitočných rád ako zvýšiť vlastnú bezpečnosť, na koho sa obrátiť o pomoc, spomenuli dôležité telefónne čísla ako aj telefónne čísla v prípade poruchy plynu, vody, výťahu, dodávky tepla a teplej vody alebo elektrickej energie. Stretnutie malo príjemnú predvianočnú atmosféru a čo bolo pre nás dôležité, že prítomné dámy nás pochválili a vyjadrili sa, že konečne sa niekto snaží pomôcť a poradiť aj nám skôr narodeným. Do budúcnosti sa budene snažiť, takéto stretnutia pre seniorov organizovať častejšie a oslovíme aj kluby, kde sa stretávajú seniori. Mestská polícia vo Zvolene a partnerské inštitúcie urobili ďalší krok v oblasti prevencie a je na nás, aby sme v tejto ceste úspešne pokračovali.

 

DETSKÁ DÚHOVÁ KONFERENCIA

IV. ročník Detskej konferencie sa uskutočnil dňa 14. novembra 2012 v aule ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene pod názvom „Detská dúhová konferencia“. Konferencia sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.

Organizátormi konferencie boli:
- Základná škola, Námestie mládeže vo Zvolene,
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene,
- Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene,
- Súkromné centrum voľného času a Súkromná základná umelecká škola Heuréka.

Dúhovú detskú konferenciu otvorila riaditeľka ZŠ Námestie mládeže vo Zvolene Mgr. Ľubica Tomčíková. Prítomných pozdravil viceprimátor mesta Zvolen Mgr. Juraj Družbacký.

Konferencia bola určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Konferencie sa zúčastnilo 200 žiakov z 13 základných škôl zvolenského okresu:

ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
ZŠ M. Rázusa, Zvolen
ZŠ J. Alexyho, Zvolen
ZŠ Námestie mládeže, Zvolen
ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen
ZŠ Mateja Bela-Funtíka, Očová
ZŠ Adely Ostrolúckej, Budča
ZŠ Pliešovce
ZŠ A. Sládkoviča, Sliač
ZŠ Zvolenská Slatina
Gymnázium Mateja Bela, Okružná, Zvolen
SZUŠ a SCVČ Heuréka
SZUŠ Tehelná, Zvolen

Program konferencie bol rozdelený do dvoch blokov. Prvý blok bol venovaný prezentáciám, ktoré si pripravili žiaci, športovci a peer-aktivisti. Všetky prezentácie boli zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov a propagáciu zdravého životného štýlu.

Druhý blok konferencie bol zameraný na vedomostný kvíz v troch súťažných kolách. Lektormi boli praventisti: Inšp. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene a por. Bc. Ladislav Lietava z PZ SR vo Zvolene, Mgr. Sylvia Tichá z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene. Súťažili dvojčlenné družstvá z každej školy na začiatku pozorne počúvali spomenutých preventistov, potom si ťahali otázky a snažili sa na ne správne odpovedať.

Výsledky vedomostného kvízu:

1. miesto: ZŠ J. Alexyho, Zvolen
2. miesto: ZŠ Zvolenská Slatina
3. miesto: ZŠ M. Rázusa, Zvolen
Súčasťou detskej konferencie bola  výtvarná a literárna súťaž. Jej hlavným motívom bol aktuálny pohľad mladých na životný štýl „Akí sme a čo nás baví.“  „Pokušenia súčasnosti.“ Najlepšie výtvarné a literárne práce žiakov boli umiestnené na stenách auly. Porota ocenila nasledujúcich žiakov: 

Vo výtvarnej súťaži ocenenie získali:

1. miesto: Anna Kandráčová, Špeciálna ZŠ, Zvolen
2. miesto: Simon Ďarmati, ZŠ J. Alexyho, Zvolen
3. miesto: Marcela Blašková, ZŠ a. Sládkoviča, Sliač

V literárnej súťaži ocenenie získali:

1. miesto: Júlia Dindová, ZŠ P. Jilimnického 2, Zvolen
2. miesto: Ema Šimková ZŠ pliešovce
3. miesto: Juraj Rosík ZŠ A. Sládkoviča, Sliač

Záverom je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave takej skvelej akcie akou bola Detská dúhová konferencia – organizátorom, partnerom, sponzorom a hlavne žiakom a ich učiteľom. Budúcnosť našej spoločnosti a mladých ľudí nám nie je ľahostajná. Preto v oblasti prevencie je potrebné neustále sa venovať žiakom a študentom na všetkých stupňoch škôl nepretržite. Použijem slová pani Mgr. Aleny Ostrihoňovej: Pozitívne je najmä to, že Deťom neprednášali dospelí, ale mali možnosť inšpirovať sa a učiť sa hlavne od svojich rovesníkov.

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA NA MOBILNOM DETSKOM DOPRAVNOM IHRISKU

V mesiaci jún 2012 pred začiatkom školských prázdnin bola na základných školách vo Zvolene žiakom prvého stupňa vykonávaná  Mestskou políciou Zvolen  "Dopravná výchova na mobilnom detskom dopravnom ihrisku". Najskôr prebiehala teoretická časť v triedach pod vedením vyučujúceho príslušníka MsP Zvolen inšp. Jozefa Michalíka, kde sa deti oboznámili so základnými pravidlami správania sa v cestnej premávke. Na základe získaných vedomostí si následne deti vyskúšali svoju znalosť a zručnosť z cestnej premávky v praktickej časti na mobilnom detskom dopravnom ihrisku, ktoré bolo rozložené v areáli príslušnej základnej školy. Na dopravnom ihrisku boli vyznačené cesty, križovatky, priechody pre chodcov, zvislé dopravné značenia a križovatka so svetelnou signalizáciou. Za pomoci príslušníka MsP Zvolen si deti vyskúšali aj prejazd križovatkou riadenej policajtom a správne správanie sa na priechodoch pre chodcov a pod. Deti si svoje vedomosti a zručnosti vyskúšali na bicykloch a kolobežkách.

Dopravná výchova žiakov základných škôl I. stupňa na mobilnom detskom dopravnom ihrisku sa uskutočnili na základných školách a miestach:

18. 06. 2012 - Nám. SNP pešia zóna- uskutočnená v spolupráci OR PZ Zvolen
19. 06. 2012 - ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene- uskutočnená v spolupráci OR PZ Zvolen
20. 06. 2012 - Špeciálna škola na Ul. Sokolskej vo Zvolene
21. 06. 2012 - ZŠ P. Jilemnického 1. vo Zvolene
25. 06. 2012 - ZŠ Dobrá Niva
26. 06. 2012 - ZŠ P. Jilemnického 2. vo Zvolene

Cieľom dopravnej výchovy bolo zvýšiť bezpečnosť detí na cestách, pri hrách a prechádzkach. Pomocou dopravných značiek a semafórov bolo vštepiť deťom základné dopravné návyky.

 

PREVENTÍVNO - ŠPORTOVÝ PROJEKT „DAJ PREDNOSŤ ŽIVOTU“ O PUTOVNÝ POHÁR NÁČELNÍKA MsP ZVOLEN

Dňa 01.06.2012 v areáli Špeciálnej základnej školy na ul. Sokolskej vo Zvolene pripravila Mestská polícia Zvolen v spolupráci so  Špeciálnou základnou školou preventívno – športový projekt: „Daj prednosť životu“.
Súťaž družstiev starších žiakov základných škôl vo Zvolene o Putovný pohár náčelníka MsP Zvolen. Tohto roku sa konal v poradí už 9. ročník.
Cieľom podujatia je dlhodobá podpora právneho vedomia a právnej zodpovednosti detí, aby si uvedomovali, že všetci máme nielen svoje práva, ale aj povinnosti a sme zodpovední za svoje konanie.
Žiaci súťažili v 4-členných mužstvách, kde ich čakali rôzne disciplíny, v ktorých dokazovali svoje vedomosti, aj fyzickú zdatnosť. V rámci športových disciplín:
- hod granátom na cieľ
- beh
- streľba zo vzduchovky
- určenie azimutu,
preukázali, že majú kladný vzťah k športu. Svoje vedomosti preukázali v testoch z právneho vedomia a dopravnej výchovy.
Podujatie otvoril náčelník MsP Zvolen Ing, Jozef Szekan, ktorý privítal súťažiacich a pedagogických pracovníkov. Súťažiacich povzbudil, aby sa im darilo v súťažných disciplinách. K sviatku MDD žiakom zablahoželala riaditeľka Špeciálnej základnej školy – Mgr. Anna Kútna. Samozrejme k súťažiacim žiakom a pedagogickému dozoru sa prihovoril aj preventista MsP Zvolen – inšp. Jozef Michalík.
Súťaže sa zúčastnilo 5 základných škôl zo Zvolena a to:
- ZŠ  Jilemnického 1035/2
- Špeciálna ZŠ Sokolská
- ZŠ Hrnčiarska
- ZŠ M. Rázusa
- ZŠ Námestie mládeže
Víťazom tohtoročnej súťaže sa stala ZŠ P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. Ktorá obhájila vlaňajší titul a odniesla si víťazný pohár. Školu reprezentovali žiaci: Michal Bohuš, Adam Libiak, Jakub Arvay a Adam Kuchárik, pod vedením učiteľa telesnej výchovy: Mgr. Ľubomíra Jančíka. Na 2. mieste skončila ZŠ Hrnčiarska a na 3. mieste ZŠ M. Rázusa. Na 4. mieste sa umiestnila Špeciálna ZŠ a na 5. miesta ZŠ Nám. mládeže.
Ukončením branno-športového podujatia bolo vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien, ktoré im odovzdali náčelník MsP Zvolen – Ing. Jozef Szekan a riaditeľka ŠZŠ – Mgr. Anna Kútna.


 

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka