Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Aktivity v roku 2016

Oblasť prevencie

Prevencia predstavuje systém opatrení zameraných na znižovanie, prípadne vylúčenie rizika výskytu určitých životných situácií, stavov, procesov, javov negatívne pôsobiacich na človeka alebo skupiny ľudí, pod vplyvom existujúcich životných sociálno-ekonomických, pracovných podmienok a spôsobu života. Vo vzťahu k sociálno-patologickým javom vymedzujeme prevenciu ako zámerné, komplexné, koordinované a kontinuálne uplatňovanie psychologických, psychoterapeutických, resocializačných a výchovných metód. Prevencia kriminality bola v roku 2016 realizovaná prostredníctvom besied a prednášok pre žiakov na základných , stredných, materských školách. Celkovo bolo do prevenčného programu zapojených 8 materských škôl, 15 základných škôl a 6 stredných škôl. Odprednášaných bolo celkom 298 vyučovacích hodín, ktorých sa zúčastnilo 386 škôlkárov a 6 000 žiakov. V praktickej časti si deti vyskúšali svoje znalosti a zručnosti z cestnej premávky na mobilnom detskom ihrisku, kde sa do dopravnej výchovy zapojilo 15 základných škôl a jedna materská škôlka. Preventívne programy boli zamerané aj na seniorov, kde boli organizované prednášky a besedy v kluboch dôchodcov a aj v Domove dôchodcov na sídlisku Sekier. MsP zabezpečovala počas roka 2016 nasledovné preventívne programy:

1. Daj prednosť životu – vlastný projekt MsP Zvolen realizovaný od roku 2003 na všetkých základných školách vo Zvolene a je určený pre žiakov I. a II. stupňa. Cieľom 21 projektu je poskytovanie základných informácií o práci a kompetenciách MsP, znižovanie nehodovosti a úrazov detí v oblasti dopravnej výchovy a predchádzaniu sociálnopatologických javov. Vzhľadom k tomu, že sa projekt stretol so záujmom žiakov základných škôl, do programu sa aj v roku 2016 prihlásili základné školy z Očovej, Pliešoviec, Lieskovca, Dobrej Nivy, Budče, Sliač, Badín a Sielnica.

2. Správaj sa normálne – tento projekt je určený pre žiakov piatych ročníkov základných škôl. Realizovaný je od roku 2007. Zameraný je na prevenciu kriminality mládeže.

3. Detská konferencia križovatky šťastia – projekt je realizovaný na ZŠ a je organizovaný Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen, Podpolianskym osvetovým strediskom Zvolen, SCVČ a SZUŠ Heuréka, Regionálnym združením Detský fond Zvolen pod záštitou MsP Zvolen.

4. Putovný pohár náčelníka MsP Zvolen – branno – športové súťaže a vedomostné testy z oblasti právneho vedomia a právnej zodpovednosti žiakov ZŠ. Cieľom súťaží je rozvoj pohybu, telesnej zdatnosti a formovanie právneho vedomia žiakov.

5. Dúhové dni 2016 – preventívne pôsobenie a vysvetlenie nebezpečenstva závislosti na alkohole, vandalizmus a agresivita pre triedne kolektívy žiakov ZŠ a študentov stredných škôl v rámci európskeho týždňa boja proti drogám.

6. Prevencia šikanovania, agresívne a rizikové správanie - vysvetlenie žiakom nevhodnosť agresívneho správania a formovanie právneho vedomia žiakov na besedách so žiakmi ZŠ a študentov stredných škôl v triede po prečítaní konkrétneho prípadu šikanovania žiaka.

7. Obchodovanie s ľuďmi - realizačný tím projektu s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a MsP Zvolen formou prezentácie na DVD, žiakom stredných škôl a II. stupňa základných škôl poukazujú na prípadné možné nebezpečenstvá hroziace s vycestovaním do zahraničia. 

8. Rady pre seniorov - ponúka niekoľko užitočných rád na zvýšenie bezpečnosti seniorov a dôležité telefónne čísla. Vysvetlenie ako prispieť k vlastnej bezpečnosti doma a na ulici.

9. Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality mládeže – „PEER“ – projekt schválený v roku 2014 s finančnou podporou Úradu vlád SR pre prevenciu kriminality a Mesta Zvolen – realizácia projektu bola v roku 2016.

10. Drogy, to teda nie! - IV. ročník vedomostného kvízu realizovaný Krajskou knižnicou Ľ.Štúra Zvolen za účasti preventistu MsP Zvolen, ktorý je určený pre žiakov stredných škôl.

11. Bezpečný návrat domov – projekt je zameraný na prevenciu rizík v cestnej doprave a dopravnom správaní mládeže.

 

Vzájomná spolupráca s príslušnými subjektmi a organizáciami

Tak, ako po ostatné roky, aj v roku 2016 MsP Zvolen úzko spolupracovala so všetkými zložkami PZ Zvolen. Išlo hlavne o súčinnosť pri objasňovaní trestnej činnosti a spoločný výkon pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach a najmä výmenu informácií z pohľadu trestnej činnosti v meste Zvolen. Na vyžiadanie sa poskytujú policajnému zboru kamerové záznamy pre potreby objasňovania rôznych protispoločenských deliktov. Na základe dobrej miestnej znalosti, sú v mnohých prípadoch kontaktovaní príslušníci MsP, ktorí prispievajú svojou aktivitou odhaľovaniu priestupkovej, alebo trestnej činnosti. Náčelník MsP Zvolen absolvoval osobné stretnutia s riaditeľom Obvodného oddelenia a s riaditeľom odboru Kriminálnej polície PZ vo Zvolene, kde prebiehala vzájomná výmena informácií v oblasti verejného poriadku a prevencie kriminality na území mesta a na základe nich sa volili spoločné postupy s cieľom, čo najefektívnejšie pôsobiť na tomto poli. S dopravným inšpektorátom sa spolupodieľame na riešení dopravných situácii pri spoločných akciách zameraných na dodržiavanie zák. č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Spoluprácu so zložkami OR PZ vo Zvolene považujeme za veľmi dobrú, vysoko funkčnú a efektívnu. 23 Útvar MsP Zvolen naďalej spolupracoval s Okresným úradom Zvolen, hlavne s Odborom všeobecnej vnútornej správy, Odborom životného prostredia. Netreba zabudnúť ani na úzku spoluprácu s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Zvolen. Spolupráca prebiehala hlavne pri riešení odstraňovania uhynutých zvierat na území mesta. Nakoľko MsP je súčasťou mesta Zvolen, je spolupráca s MsÚ a jednotlivými odbormi nevyhnutná. Najčastejšia spolupráca je s odborom výstavby, životného prostredia a dopravy, hlavne pri odstraňovaní starých vozidiel a nepovolených skládkach komunálneho odpadu. Vzájomná spolupráca napomáha ich rýchlemu odstráneniu a náprave. Je potrebné vyzdvihnúť aj spoluprácu s poslancami MsZ vo Zvolene, ktorí svojimi podnetmi, neraz aj kritickými, skvalitňovali činnosť MsP Zvolen.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka