Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Aktivity v roku 2018

PODVODNÍCI NESPIA „ 6 “

Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene a Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Zvolene pripravili už 6 ročník kvízu „PODVODNÍCI NESPIA … „  pre seniorov, členov ôsmich zvolenských klubov dôchodcov.  Kvíz sa uskutočnil 22.11.2018 v študovni knižnice.

Porota pracovala v zložení: predseda:

inšp. Jozef Michalík - Mestská polícia vo Zvolene

členovia poroty : Ľubica Halamová – KKĽŠ vo Zvolene

mjr. Ing. Miroslav Fekiač  OR HZZ vo Zvolene

kpt. Mgr. Ladislav Lietava OR PZ vo Zvolene

Kluby reprezentovali dvaja súťažiaci v piatich kolách, spolu ich bolo 15 súťažiacich.

1. kolo – literárne, 2 kolo – podpora zdravia, prevencia kriminality, 3. kolo –  prevencia kriminality,  4. kolo – oheň a jeho nástrahy a 5. kolo -hudobné.

V publiku bolo 30 návštevníkov - členov klubov, ktorí prišli podporiť súťažiacich. Súťažiacich prišiel pozdraviť náčelník Mestskej polície vo Zvolene Mgr. Juraj Chabada, ktorý zároveň aj zahájil  kvíz. Moderátorkami kvízu boli Mgr. Dáša Machalová a Marta Bajerová. Fotografické spomienky sú zásluhou Ruslany Samčukovej z krajskej knižnice.  Súťažili aj seniori v publiku, za správnu odpoveď boli odmenení knihami, darom knižnice – knihou a pohárom medu, ktorý poslal všetkým zúčastneným poslanec Európskeho parlamentu Ing. Vladimír Maňka za čo mu ďakujeme. Taktiež  ďakujeme za reflexné pásky, ktoré rozdal Ladislav Lietava z OR PZ vo Zvolene. Zároveň ďakujeme  pplk. Ing. Dušanovi Hanckovi - riaditeľovi OR HZZ vo Zvolene, ktorý taktiež venoval súťažiacim publikáciu o práci hasičov.

Hodnotné ceny pre víťazov aj ostatných súťažiacich venovalo Mesto Zvolen, týmto vyjadrujeme poďakovanie Ing. Lenke Balkovičovej – primátorke Mesta Zvolen.

Na záver porota vyhlásila výsledky nasledovne :

I. miesto       KD – č. 4 / Okružná, Zvolen/

II. miesto      KD – č. 3 A / Borovianska, Zvolen/

III. miesto     KD – č. 6 / M. Rázusa, Zvolen/

Zúčastnení:  

KD – č. 2 / M.R.Štefánika, Zolná/  

KD – č. 3 B /Borovianska, Zvolen/

KD – č. 8 / Povstaleckých letcov, Zvolen/

KD – č. 2 + 8 / M.R.Štefánika, Zolná + Zvolen/

KD – č. 1 / Ferjenčíka, Zvolen/

Okrem cien dostali  súťažiaci aj diplomy pre svoje kluby. Všetci prítomní seniori sa vyjadrili, že sa im podujatie páčilo. Na pokračovanie - Jarný kvíz    č. 7 „ Podvodníci nespia...“ sa už teraz všetci veľmi tešíme. 

foto seniori1.jpgfoto seniori2.jpgfoto seniori3.jpg

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE NAJMENŠÍCH

Mestská polícia Zvolen aj v tomto školskom roku 2018/2019 pokračuje v dopravnej výchove na Materských školách. Vysvetlenie pojmov súvisiacich s pravidlami o premávke na pozemných komunikáciách, dopravná výchova je realizovaná v rámci vyučovania. Vzdelávacie štandardy pre materské školy obsahujú učivo dopravnej výchovy tak, aby predškoláci zvládli pravidlá pre chodcov aj pravidlá pre bicyklistov. Povinnosti chodcov a správanie sa detí v cestnej premávke. Pravidlá pri jazde na bicykloch, ako sa jazdí na bicykli, dopravné značky. Praktický výcvik dopravnej výchovy predškolákov na „SÍDLISKOVOM DETSKOM DOPRAVNOM IHRISKU“ je realizovaný priebežne podľa dohodnutých termínov. 

foto 1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpg

 

ŠPORTOVÁ SÚŤAŽ O " PUTOVNÝ POHÁR NÁČELNÍKA"

Dňa 19. júna 2018 uskutočnila v areáli Špeciálnej základnej školy na ul. Sokolskej vo Zvolene Mestská polícia Zvolen v spolupráci so Špeciálnou základnou školou už 15. ročník preventívno – športového projektu „Daj prednosť životu“. Žiaci základných škôl zo Zvolena súťažili o „Putovný pohár náčelníka MsP Zvolen“. Cieľom športového podujatia je dlhodobá podpora viesť deti k vlastnej zodpovednosti, kde si v písomných testoch precvičili a prehĺbili znalosti v oblasti dopravnej výchovyprávneho vedomia. Žiaci tiež súťažili v rôznych športových disciplínach, v ktorých dokazovali svoju fyzickú zdatnosť. Podstúpili určenie azimutu, hod granátom, beh na čas alebo si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Súťaže sa zúčastnilo 8 základných škôl zo Zvolena: ZŠ P. Jilemnického 1813/1, ZŠ  P. Jilemnického 1035/2, Špeciálna ZŠ, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ M. Rázusa, ZŠ Námestie mládeže, ZŠ sv. Dominika Savia a ZŠ J. Alexyho. Víťazmi tohtoročnej súťaže sa stali žiaci zo ZŠ Námestie mládeže, ktorí si odniesli Putovný pohár náčelníka. Pohár ako aj diplomy a ceny víťazom a súťažiacim odovzdal náčelník Mgr. Juraj Chabada. Záverom poďakoval všetkým účastníkom podujatia, organizátorom a pedagógom za dlhoročnú spoluprácu, v rámci ktorej sa darí úspešne realizovať preventívno- športový projekt Mestskej polície Zvolen.

22.jpg33.jpg 44.jpg55.jpg  77.jpg88.jpg

 

VÝCVIKOVO- VZDELÁVACÍ PROJEKT NA DONOVALOCH

Mestská polícia Zvolen sa v rámci vzájomnej spolupráce s SCVČ Heuréka, Mestom Zvolen a UMB v B. Bystrici zúčastnila v dňoch 05.-06.04. 2018 výcviku pre deti na Donovaloch. Výcvikovo - vzdelávací projektu „Zvolenské svetielka“ je zameraný na peer-program, prevenciu spoločensky nežiadúcich javov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na techniky komunikácie, sebapoznávania, osobného rozvoja, spolupráce a emocionálnej inteligencie. Projekt finančne podporila pani primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová.

Výcviku sa zúčastnili inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene – koordinátor prevencie kriminality, doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. prodekanka z Pedagogickej fakulty UMB z Banskej Bystrice a prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a Mgr Alena Ostrihoňová riaditeľka z SCVČ Heuréka.

S deťmi pracovala i Mgr. Veronika Feriancová, vyučujúca výtvarného odboru SCVČ Heuréka.

Zúčastnené deti navštevujú školy:

ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen

ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen

ZŠ Dominika Savia, Zvolen

ZŠ P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

donov.jpg foto donovaly.jpg

 

KVÍZ "PODVODNÍCI NESPIA"

Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene a Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Zvolene pripravili pre seniorov piaty kvíz s názvom „PODVODNÍCI NESPIA“, ktorého sa zúčasnili dôchodcovia ôsmich zvolenských klubov. Kvíz sa uskutočnil 10.04.2018 v študovni knižnice.Porota pracovala v zložení: predseda – inšp. Jozef Michalík - Mestská polícia Zvolen

členovia poroty :   Ľubica Halamová – KKĽŠ

Mgr. Iveta Gondášová – RÚVZ

kpt. Mgr. Ladislav Lietava- ORPZ

1. kolo – literárne, 2 kolo – prevencia kriminality, 3. kolo – zdravotnícke a 4. kolo – hudobné.

Súťažili aj seniori v publiku, boli za správnu odpoveď odmenení knihami. Hodnotné ceny pre víťazov aj ostatných súťažiacich venovalo Mesto Zvolen a Krajská knižnica Ľ. Štúra.  

Súťažiaci získali diplomy pre svoje kluby. Všetci prítomní seniori sa vyjadrili, že sa im podujatie páčilo. Na  jesenný šiesty kvíz  „ Podvodníci nespia...“ sa už teraz všetci tešia. 

senior.jpg senior1.jpg seniori.jpg seniorr.jpg

 

DROGY, TO TEDA NIE!

Mestská polícia v spolupráci s Mestom Zvolen zorganizovala koncom mesiaca marec 2018 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene 7. ročník vedomostného kvízu pre žiakov stredných škôl zameraný na protidrogovú prevenciu. V kvíze s názvom „ Drogy, to teda nie !“ si žiaci otestovali svoje vedomosti v oblasti prevencie drogovej závislosti u mladých ľudí. Do kvízu sa zapojilo päť stredných škôl zo Zvolena: SPŠ Dopravná, Gymnázium Ľ. Štúra, SOŠ Drevárska, Technická akadémia a Stred. zdravotnícka škola. Vytvorené družstvá študentov odpovedali na rôzne otázky. Do súťaže sa zapojili aj prítomní študenti sediaci v publiku. Kvízu sa zúčastnilo 55. študentov a 4. pedagógovia.

Za plynulý priebeh  kvízu a  správnosť odpovedí zodpovedala porota v  zložení :

Predseda :            inšp. Jozef Michalík – zástupca Mesta Zvolen a  Mestskej polície Zvolen

Členovia poroty :    Mgr. Jana Gondová   – SPŠ Dopravná vo Zvolene           

                            Ľubica Halamová   – KKĽŠ vo Zvolene                  

I.     miesto  Gymnázium Ľ. Štúra: počet bodov 38

II.     miesto  Stred. Zdravotnícka škola „B“: počet bodov 31

III.   miesto   Technická akadémia: počet bodov 29

IV.   miesto   SOŠ drevárska: počet bodov 27

V.     miesto   SPŠ Dopravná: počet bodov 26

VI  . miesto  Stred. Zdravotnícka škola „A“: počet bodov 26

Predseda poroty inšp. Jozef Michalík zhodnotil priebeh kvízu a odovzdal súťažiacim vecné ceny a diplomy, ktoré do súťaže venovalo Mesto Zvolen, Ing. Vladimír Maňka a KKĽŠ vo Zvolene. Kvíz mal veľmi pozitívny ohlas u  súťažiacich, pedagógov a samotných  študentov.

kviz3.jpg

 

BEZPEČNE NA CESTÁCH

V priebehu marca 2018 sa v budove Starej radnice vo Zvolene uskutočnil kvíz pre študentov SPŠ Dopravnej vo Zvolene, ktorý bol spojený s prednáškou pre seniorov. Spoluprácu a podporu pri realizácii a príprave prednášok prejavil inšp. Jozef Michalík- preventista mestskej polície Zvolen a zamestnankyňa Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny pani Bc. Antónia Výbošťoková. S témou kvízu, ktorý bol zameraný na bezpečnosť na cestách sa okrem detí museli popasovať aj prítomní dôchodcovia. Kvíz pozostával z 10 otázok, kde sa všetci zúčastnení po vyriešení dozvedeli správne odpovede prostredníctvom filmových ukážok. Cieľom stretnutia bolo poukázať na najčastejšie problémové situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť chodcom v cestnej doprave. Zároveň sa prítomní dozvedeli niekoľko cenných rád ako sa vyvarovať nebezpečenstvu na cestách. Víťazi kvízu si odniesli milé darčeky v podobe ručne vyrábanej ekotašky.  

kdjkd.jpg

 

ZÁLEŽÍ NA SENIOROCH

V rámci projektu Technickej univerzity Zvolen, finančne podporený Ministerstvom vnútra SR, sa realizoval v Kongresovom centre Študentského domova Ľudovíta Štúra cyklus prednášok, ktoré boli určené starším ľuďom na zvýšenie ich bezpečnosti ochrany majetku. Bezpečnosť je dôležitá v živote každého, no pre staršieho človeka so zníženou schopnosťou pohybu je o to viac dôležitejšia. Prednášky boli preto zamerané na najčastejšie možné rizikové oblasti, ako pravidlá v cestnej premávke, prvú pomoc, forenznú psychológiu, predchádzanie trestnej činnosti páchanej na senioroch, prevenciu pred zlodejmi a podvodníkmi, domáceho násilia, obete trestného činu, metódy zabezpečenia si domova, susedské spory a nástrahy internetu.

V uvedenom projekte patrili dve prednášky inšp. Jozefovi Michalíkovi, koordinátor prevencie kriminality mestskej polície Zvolen. Inšp. Michalík prednášal na tému - Metódy zabezpečenia si domova a Zvyšovanie bezpečnosti v cestnej doprave. Na obidvoch prednáškach sa zúčastnilo asi 140 seniorov. Hlavným prínosom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti a zníženie kriminality páchanej na senioroch, ktorí patria do rizikovej skupiny protispoločenskej činnosti.

senior.JPG

 

 

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka