Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Aktivity v roku 2019

Prevencia na školách v školskom roku 2019/2020 začala!

Mestská polícia aj v školskom roku 2019/2020 pokračuje v projektoch prevencie kriminality na školách. V novom školskom roku bola nadviazaná ďalšia dlhoročná spolupráca so strednými, základnými a materskými školami. Od uplynulého týždňa sa začala realizovať dopravná výchova, kde teoretická časť prebieha v triedach a praktická časť na mobilnom detskom dopravnom ihrisku. Starší žiaci sa môžu počas roka tešiť na rôzne prednášky, ktoré budú obohatené súťažami a kvízmi. Prednášky budú zamerané na problematiku v oblasti závislostí, šikany na školách, právnej zodpovednosti či obchodovania s ľuďmi.

Počas školského roka je v ranných hodinách zo strany mestskej polície zabezpečený zvýšený dohľad na najfrekventovanejších miestach pri základných školách, kde mestskí policajti sprevádzajú žiakov cez priechody pre chodcov.

foto dopravná výchova.jpgfoto v škôlke.jpgfoto na škole.png   

Mobilné detské dopravné ihrisko

Mestská polícia Zvolen aj v tomto roku 2019 pokračuje v dopravnej výchove na Mobilnom detskom dopravnom ihrisku. Vysvetlenie pojmov súvisiacich s pravidlami o premávke na pozemných komunikáciách a dopravná výchova je realizovaná v rámci vyučovania. Praktický výcvik dopravnej výchovy žiakov na MOBILNOM DETSKOM DOPRAVNOM IHRISKU je realizovaný priebežne v dohodnutých termínoch na jednotlivých základných aj materských školách.

foto2.jpgfoto7.jpgfoto9.jpg 

Konferencia pre mladých ľudí

V dňoch 14. a 15. mája 2019 sa v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene uskutočnil 7. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou HEUREKA- Konferencia pre mladých ľudí so zameraním na tému  EXTREMIZMUS vs. ĽUDSKÉ PRÁVA. Konferencia prebiehala pod záštitou primátorky Zvolena Ing. Lenky Balkovičovej s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Podujatie prinieslo zaujímavé prezentácie mladých ľudí, lektorské vstupy a kultúrny program. V rámci programu s názvom „ Prevencia kriminality“ náčelník MsP Zvolen Mgr. Juraj Chabada prezentoval činnosť mestskej polície a jej preventívne pôsobenie v priamom výkone služby. Koordinátor prevencie kriminality MsP Zvolen Jozef Michalík poukázal na dôležitosť prevencie kriminality pre mladých ľudí a tiež na dobrú spoluprácu so všetkými subjektmi, ktoré pôsobia v tejto oblasti.

Program bol obohatený o vystúpenie hudobnej kapely MsP Zvolen POLICE TEAM.

foto1.JPGfoto3.JPGfoto4.JPG        

Podvodníci nespia

Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene a Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Zvolene pripravili už 7x kvíz „PODVODNÍCI NESPIA … „  pre seniorov, členov ôsmich zvolenských klubov dôchodcov.  Kvíz sa uskutočnil 29.04.2019 v študovni knižnice.

Porota pracovala v zložení: predseda – inšp. Jozef Michalík - Mestská polícia Zvolen

členovia poroty :   mjr. Mgr. Andrea Petrovičová- KR PZ B. Bystrica

Mgr. Iveta Gondášová – RÚVZ vo Zvolene

mjr. Ing. Slávka Števková – OR H a ZZ Zvolen

Kluby reprezentovali dvaja súťažiaci v piatich kolách.

1. kolo – literárne, 2 kolo – nástrahy domácností, 3 kolo - ochrana zdravia, 4 - kolo prevencia kriminality a 5 kolo – hudobné.

V publiku bolo 43 návštevníkov - členov klubov, ktorí prišli podporiť súťažiacich. Moderátorkami kvízu boli Mgr. Dáša Machalová a Marta Bajerová.

Súťažili aj seniori v publiku, za správnu odpoveď boli odmenení darom knižnice - knihou.

Hodnotné ceny pre víťazov aj ostatných súťažiacich venovalo Mesto Zvolen.

Okrem cien dostali súťažiaci aj diplomy pre svoje kluby. Všetci prítomní seniori sa vyjadrili, že sa im podujatie páčilo. Na  jesenný kvíz 8. pokračovanie „ Podvodníci nespia...“ sa už teraz všetci tešia.

foto1.jpgfoto3.jpgfoto4.jpg

 

Donovaly 2019

SCVČ Heuréka v spolupráci s Mestom Zvolen, Mestskou políciou Zvolen a UMB v Banskej Bystrici realizuje každoročne od roku 2013 dvojdňový výcvik zameraný na rozvoj osobností detí. V dňoch 16. - 17. 04. 2019 sa uskutočnil v penzióne Javorina na Donovaloch už siedmi ročník. Výcvikovo - vzdelávací projekt „Zvolenské svetielka“ je zameraný na peer-program, prevenciu spoločensky nežiadúcich javov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na prevenciu kriminality a extrémizmu. Projekt finančne podporila pani primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová.

Výcvikového kurzu sa zúčastnili: inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene – koordinátor prevencie kriminality, doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. prodekanka z Pedagogickej fakulty UMB z Banskej Bystrice a prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a Mgr. Alena Ostrihoňová riaditeľka z SCVČ Heuréka.

S deťmi pracovali i lektori Mgr. Veronika Strelcová PhD., Mgr. Zuzana Szabová, Sanja Nikolov a Mgr. Maroš Chmelík – riaditeľ z Centra komunitného organizovania.

Zúčastnené deti navštevujú školy:

ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen

ZŠ Janka Alexyho 1941/1, Zvolen

ZŠ P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

SOŠ informačných technológií, Banská Bxstrica

Športové gymnázium, Banská Bystrica

Tento výcvik bol výnimočný tým, že na programe pracovali úspešní absolventi predošlých kurzov stredoškoláci Dominika Hozáková, Patrik Hrtánek a Erik Chaban. Keďže v tomto školskom roku pribudli do krúžku Svetielko noví členovia, deti z rôznych škôl sa stretli na Donovaloch prvýkrát.

foto1.jpgfoto2.jpgfoto4.jpg

Stretnutie so seniormi

Banskobystrický kraj patrí medzi mestá s najvyššou kriminalitou páchanou na senioroch. Mesto Zvolen sa spoločne s Mestskou políciou Zvolen a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo Zvolene rozhodlo pripraviť dňa 27. 3. 2019 o 09.00 hod. v zasadačke Okresného úradu po záštitou primátorky Ing. Lenky Balkovičovej stretnutie zamerané na prevenciu pred takýmito prípadmi. Počas stretnutia spojené s besedou na tému „Bezpečnosť seniorov“ a za účasti zástupcov mestskej a štátnej polície vo Zvolene padlo množstvo otázok z jednotlivých rizikových oblastí. Išlo už o tretie podujatie zamerané pre seniorov.

Stretnutie zahájil inšp. Jozef Michalík, ktorý privítal všetkých zúčastnených.

Ďalej privítal náčelníka Mestskej polícia Zvolen Mgr. Juraja Chabadu, vedúceho skupiny prevencie  OR PZ Zvolen kpt. Mgr. Ladislava Lietavu, vedúcu oddelenia kriminálnej polície OR PZ Zvolen mjr. JUDr. Katarínu Bombalovú a vedúcu Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny MsÚ Zvolen PhDr. Máriu Koreňovú. Náčelník Mgr. Juraj Chabada poukázal na dôležitosť spolupráce v oblasti prevencie, ktorou je možné prispieť a pomôcť pri ochrane osôb a majetku. Mestská polícia počas roka bude v podobných stretnutiach so seniormi pokračovať naďalej aj formou besied v jednotlivých kluboch.

foto seniori.jpgfoto stretnutie.jpgfoto stretnutie1.jpg

Drogy to teda nie!

V Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa v pondelok 26. marca 2019 uskutočnil 8. ročník vedomostného kvízu pre stredoškolskú mládež zameraný na protidrogovú prevenciu, Drogy, to teda nie! V kvíze si už tradične otestovali vedomosti družstvá zostavené zo študentov zvolenských stredných škôl, ktorých podporili spolužiaci v hľadisku. Súťaž je každoročne organizovaná v spolupráci s Mestskou políciou Zvolen a Mestom Zvolen je zameraná na prevenciu drogovej závislosti u mladých ľudí. Kvízu sa zúčastnilo 7. stredných škôl zo Zvolena. Ostatní študenti predstavovali publikum. V priebehu vyhodnocovania kvízu súťažili aj študenti v hľadisku a prvé správne odpovede boli odmenené knihami, ktoré venovala krajská knižnica. Kvízu sa zúčastnilo 57. študentov a 7. pedagógovia.

SPŠ Dopravná, Gymnázium Ľ. Štúra, SOŠ Drevárska, SOŠ technická, SOŠ Hot. Služ. a Obchodu, Pink Harmony a Stred. zdravotnícka škola.Študenti súťažili v  štyroch kolách : literárne, všeobecné vedomosti - prevencia kriminality, prevencie drogových závislostí, hudba a  drogy.

Za plynulý priebeh  kvízu a  správnosť odpovedí zodpovedala porota v  zložení : Predseda : inšp. Jozef Michalík – zástupca Mesta Zvolen a  Mestskej polície Zvolen

Členovia poroty :  

Mgr. Gondášová   – RÚVZ vo Zvolene

kap. Mgr. Ladislav Lietava – OR PZ Zvolen        

Mgr. Michaela Mulíková    – KKĽŠ vo Zvolene                      

Predseda poroty inšp. Jozef Michalík zhodnotil priebeh kvízu a odovzdal súťažiacim vecné ceny a diplomy, ktoré do súťaže venovalo Mesto Zvolen a KKĽŠ vo Zvolene. Ďakujeme za darčeky a suveníry. Kvíz mal veľmi pozitívny ohlas u  súťažiacich, pedagógov a  študentov v  auditóriu. Vedomostný kvíz moderovali Mgr. Dáša Machalová a Michaela Mulíková z krajskej knižnice. Dovidenia v knižnici na 9. ročníku v roku 2020.

foto kvíz2.jpgfoto kvíz3.jpgforo kvíz4.jpg

Bezpečný návrat domov

Úrad verejného zdravotníctva SR realizuje preventívny projekt „Bezpečný návrat domov“. Projekt je zameraný na prevenciu rizík v cestnej doprave a dopravnom správaní mládeže. Lektormi projektu sú Mgr. Iveta Gondášová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene a inšp. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. U tejto vekovej skupiny veľmi často dochádza k úrazom pri návrate zo zábavných spoločenských akcií v skorých ranných hodinách a cez víkendové dni. Lektori projektu pripomínajú a upozorňujú na riziká  či človeku, ku ktorému si po diskotéke sadáš do auta náhodou nekoluje v žilách okrem krvi aj alkohol. Či sa nechystáš zviesť s niekým, kto vám všetkým bude chcieť predviesť svoje ego rýchlou a nebezpečnou jazdou. Že každý mladý človek musí urobiť svoje vlastné hlúposti, ale jazdiť pod vplyvom únavy, alkoholu či drog medzi ne patriť nemusí. Cieľovou skupinou projektu je mládež vo veku 15 – 19 rokov. Dňa 12.03.2019 sa projektu Bezpečný návrat domov zúčastnilo 24 študentov.

foto1.jpgfoto2.jpgfoto3.jpg

 

S chladnou hlavou na cesty

Tím študentov Level UP z SPŠ dopravnej vo Zvolene sa rozhodli zrealizovať súťaž pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka o bezpečnosti v doprave. Oslovili sponzorov, o priestory požiadali Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Chlapci pripravili kvíz a prednášku o bezpečnosti v doprave. Porota bola zostavená so zástupcov Mestskej polície, Policajného zboru SR a mesta Zvolen. Mestskú políciu Zvolen zastupoval inšp. Jozef Michalík, PZ SR zastupoval kpt. Mgr Ladislav Lietava a mesto Zvolen zastupovala Mgr. Eva Hapčová.

20. februára 2019 nastal deň „D“. Privítali 11 trojčlenných tímov detí zo základných škôl zo Zvolena, Sliača a prišli aj žiaci z Hontianskych Nemiec. Ich úlohu bolo vyplniť test, po ktorom nasledoval rozbor otázok a správnych odpovedí. Ako názornú ukážku študenti využili videá rôznych crash testov, animácií ale aj reálnych nehôd. Konečné umiestnenie víťazných tímov bolo nasledovné:

  1. miesto ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen
  2. miesto ZŠ Sliač
  3. miesto ZŠ Hontianske Nemce

Víťazné tímy si odniesli vďaka sponzorov zaujímavé ceny v podobe nových slúchadiel, počítačových myší a USB kľúčov. Ale aj tí čo nevyhrali, mali možnosť odniesť si ceruzky s logom našej školy a reflexný prvok v podobe štvorlístka.

Veríme, že si ale predovšetkým všetci zúčastnení odniesli nové poznatky, vďaka ktorým sa budú na cestách správať zodpovednejšie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom podieľali a podporili nás.

Tím Level Up, SPŠ dopravná vo Zvolene

foto CHH.jpgFotoChH1.jpg

Drogy, to teda nie !

Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Mesto Zvolen, Mestská polícia Zvolen, Centrum pedagogicko - psychologického  poradenstva a prevencie vo Zvolene a Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Zvolene pripravili vedomostný kvíz „Drogy, to teda nie!“.  Kvíz sa uskutočnil 26.02.2019 v priestoroch študovne krajskej knižnice. Určený bol pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl. Kvíz prebiehal v štyroch  kolách, otázky pripravili členovia poroty. V porote zasadali : predseda – Jozef Michalík - inšpektor Mestskej polície, členovia : Mgr. Sylvia Tichá – CPPP a P, Ľubica Halamová– KKĽŠ a  por. Mgr. Milota Kaplanová  – OR PZ Zvolen. Vecné ceny pre výhercov a upomienkové predmety za účasť venovalo mesto Zvolen a aj touto cestou patrí poďakovanie pani primátorke Ing. Lenke Balkovičovej. Knižné dary a diplomy zabezpečila krajská knižnica. Medzi kolami sa do súťaže zapájali aj žiaci z auditória, ktorí  za rýchlu a správnu odpoveď boli odmenení knihou. Víťazné prvé miesto získali žiaci 5. ZŠ Hrnčiarska B, druhé miesto patrí žiakom 3. ZŠ P. Jilemnického a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 5. ZŠ Hrnčiarska A. Všetci súťažiaci svojimi vedomosťami vzorne reprezentovali svoju školu.

kviz_26.jpg

 

Besedy na školách- Šikana a právna zodpovednosť

Inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene sa pravidelne zúčastňuje v rámci prevencie besied so žiakmi. V Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene besedoval so žiakmi Prímy, Sekundy a Tercie o rôznych témach- šikanovaniesprávanie sa doma i na verejnosti, trestnoprávna  zodpovednosť.  Besedy sa vždy nesú v príjemnej atmosfére, žiaci sú spokojní a informovaní.

fotka.png

Beseda s p. Jozefom Michalíkom z Mestskej polície vo Zvolene

Dňa 08. februára 2019 do nášho zariadenia zavítal preventista inšpektor p. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene, ktorý v rámci preventívneho vzdelávacie programu prišiel našim zdravotne postihnutým dospelým a seniorom porozprávať o prevencii kriminality a dopravnej výchove. Sú to problematiky, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Beseda bola najprv zameraná na problematiku podvodných konaní na starších ľuďoch. Inšpektor p. Jozef Michalík našich prijímateľov sociálnej služby upozornil na podvodné praktiky predajcov a firiem, ktoré používajú za účelom obohatenia, získania finančných úspor a zmocnenia sa ich majetku. Vyzýval ich k zvýšenej ostražitosti, obozretnosti a opatrnosti najmä voči osobám, ktoré nepoznajú lebo môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali. Hovoril im o tom, že starší ľudia z dôvodu prílišnej dôverčivosti sa často stávajú obeťami a prídu tak o nemalé peniaze. Ďalej ich upozornil na zvýšený počet vreckových krádeží v obchodných centrách a na trhoviskách najmä v období pred vianočnými sviatkami. Ďalšia téma bola zameraná na bezpečnosť v doprave a prevenciu dopravných nehôd. Inšpektor p. Jozef Michalík porozprával našim prijímateľom sociálnej služby o tom, ako sa správa chodec a vozíčkar v cestnej premávke a vyzýval ich k zvýšenej opatrnosti a bezpečnosti na cestách dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a nosením reflexných prvkov. Zároveň ich upozornil, že iba zodpovedným prístupom a jednoduchým dodržiavaním zákona môžu prispieť k bezpečnosti na našich cestách.

Touto cestou ďakujeme inšpektorovi p. Jozefovi Michalíkovi z Mestskej polície vo Zvolene za hodnotné a prínosné informácie.

Autor článku, Mgr. Jana Hiczérová

1.jpg3.jpg

 

Dopravná výchova pre najmenších

Mestská polícia Zvolen aj v roku 2019 pokračuje v dopravnej výchove na Materských školách vo Zvolene. Koordinátor prevencie kriminality MsP Zvolen inšp. Jozef Michalík učí a vysvetľuje detičkám význam dopravných značiek a pravidlá v premávke na pozemných komunikáciách. Dopravná výchova je realizovaná v triedach a na dopravnom ihrisku. Vzdelávacie štandardy pre najmenšie deti obsahujú učivo dopravnej výchovy tak, aby predškoláci zvládli pravidlá pre chodcov aj pravidlá pre bicyklistov. Deti sú oboznámené s pravidlami v cestnej premávke a povinnosťami pri jazde na bicykloch. Dopravná výchova predškolákov bola od januára 2019 realizovaná v MŠ Montessori, MŠ Borovianska, MŠ 1. mája a MŠ Ľ. Fullu.

fotoMŠ1.jpgfotoMŠ2.jpg

Stretnutia so zástupcami klubou dôchodcov

Uplynulý týždeň (16. januára 2019) sa na Mestskej polícii vo Zvolene uskutočnilo stretnutie predsedov klubov dôchodcov zo Zvolena s náčelníkom Mgr. Jurajom Chabadom. Cieľom stretnutia bolo nadviazať na predchádzajúcu úspešnú spoluprácu a naďalej realizovať preventívne programy, ktoré poskytnú ľuďom v seniorskom veku potrebné informácie, rady a odporúčania pri zvyšovaní ich vlastnej bezpečnosti. Predsedovia jednotlivých klubov poukázali na aktuálne ale aj dlhodobé problémy v ich okolí, ktoré si vyžadujú aktívny prístup pri riešení zo strany polície. Počas stretnutia došlo k vzájomnej dohode na programe, ktorý bude prebiehať vo forme konzultácií, besied a prednášok aj za prítomnosti príslušníkov mestskej polície v rámci projektu „Spoznaj svojho policajta“.

foto 1.jpgfoto 2.jpg

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality mládeže

Výcvik PEER-AKTIVISTOV sa uskutočnil v Hoteli Kráľová vo Zvolene v dňoch 23.-25.01.2019.  Sústredenie rovesníkov bolo zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov, najmä na prevenciu šikanovania a kyberšikany, zorientovanie sa v problematike zakázaných symbolov, prevencia extrémizmu a obchodovania s ľuďmi, na rozvíjanie sociálnych zručností a kompetencií a orientovaní žiakov na kvalitné prežívanie voľného času. Tri dni sústredenia  boli naplnené zážitkovými aktivitami, rôznymi súťažami, vychádzkami a hrami v prírode. Rovesnícky preventívny projekt MsP Zvolen, ktorý vypracoval koordinátor prevencie  kriminality MsP Zvolen inšp. Jozef Michalík bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR pre prevenciu kriminality a Mesta Zvolen.

foto peer1.JPGfoto peer2.JPG

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka