Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mestská polícia Zvolen
 
 

Kamerový systém

Bezpečnostný kamerový systém Mesta Zvolen výrazne prispieva k prevencii kriminality a protiprávnej činnosti. Kamery sú umiestnené na najfrekventovanejších miestach v meste, kde vďaka 24 - hodinovému režimu snímajú a monitorujú rizikové miesta. Hlavným cieľom bezpečnostných kamier je zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrana ich majetku. Záznamy z kamerového systému je možné vyhotoviť v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa v ustanovení § 15 ods. 7 hovorí, že „ Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovacieho priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“ Z uvedeného dôvodu je záznam možné archivovať 15 dni. Po uplynutí tejto doby sa automaticky premazáva. Záznamy z kamier slúžia k zaisteniu dôležitých materiálov pre odhaľovanie trestných činov a objasňovanie priestupkov. Prostredníctvom neustáleho snímania verejných miest príslušníci MsP Zvolen vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a verejným poriadkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súčasnosti Mesto Zvolen disponuje 18 bezpečnostnými kamerami, z toho 6 kamier je otočných a 12 statických.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôkazom úspešnosti kamier sú štatistické údaje zistených porušení, kde napríklad za rok 2014 bolo kamerovým bezpečnostným systémom zaznamenaných 268 priestupkov, pričom všetky boli objasnené. Išlo predovšetkým o porušenie § 22, ods. 1, písm. l) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení ( dopravné priestupky) a porušenie VZN mesta Zvolen  č. 135/2010 o verejnom poriadku.


 

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka