Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKEJ POLICIE
 

1) Organizačná štruktúra Mestskej polície mesta Zvolen má tieto funkčné a pracovné zaradenia zamestnancov MsP:

 • a) príslušníci mestskej polície
 • b) civilní zamestnanci, ktorí zabezpečujú ostatné činnosti chodu mestskej polície
 • c) zamestnanci mesta, ktorí nesplňajú podmienku odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície v zmysle Zákona o obecnej policii, ale pripravujú sa na funkciu príslušníka mestskej polície

2) Príslušníci mestskej polície majú pri plnení úloh postavenie verejného činitel'a.

3) Na Mestskej polícii Zvolen sú vytvorené nasledovné pracovné miesta:

 • a) náčelník
 • b) referát pre objasňovanie priestupkov
 • c) referát pre výkon služby
 • d) stála služba
 • e) hlavný inšpektor
 • f) monitorovací kamerový systém
 • g) inšpektor verejného poriadku
 • h) motorizovaná hliadka (motohliadka)
 • i) pešia hliadka
 • j) cyklohliadka
 • k) referent pre výzbroj, výstroj a materiálno-technického zabezpečenia
 • l) ekonomicko administratívny referent
 • m) referent parkovania
 • n) preventista
 • o) právnik

 

NÁČELNÍK MsP

1) Náčelník je príslušník MsP, priamo podriadený primátorovi mesta.

2) Náčelník zabezpečuje:

 • a) organizáciu, riadenie, koordináciu a kontrolu práce príslušníkov mestskej polície a civilných zamestnancov mestskej polície. Priamo riadi:
  • aa) vedúceho referátu objasňovania priestupkov
  • ab) vedúceho referátu pre výkon služby
  • ac) referenta parkovania
  • ad) ekonomicko-administratívneho referenta
  • ae) právnika
  • af) preventistu
  • ag) referenta pre výstroj, výzbroj a materiálno-techického zabezpečenia
 • b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledku činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho informuje okamžite
 • c) spolupracuje s príslušnými funkcionármi útvarov Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými subjektami
 • d) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov
 • e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov a civilných zamestnancov mestskej polície
 • f) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície a civilných zamestnancov mestskej polície
 • g) zabezpečuje plnenie ďalších úloh podl'a organizačného poriadku a pokynov primátora
 • h) v rámci svojej riadiacej činnosti pre plnenie úloh vydáva príkazné listy a pokyny a nariadenia
 • i) hodnotí výkon činnosti a plnenie úloh príslušníkov mestskej polície a civilných zamestnancov mestskej polície
 • j) zodpovedá za vypracovanie rozpočtu a predkladá návrh príjmov i výdajov rozpočtovej kapitoly mestskej polície na ďalší kalendárny rok a návrhy rozpočtových opatrení
 • k) zostavuje pracovné náplne príslušníkov mestskej polície a civilných zamestnancov mestskej polície
 • l) dozoruje, hodnotí a prijíma opatrenia na plnenie strategických a taktických základných úloh na úseku výkonu policajnej služby mestu a na úseku prevencie
 • m) rozhoduje o tuzemských pracovných cestách podriadených príslušníkov MsP
 • n) vypracováva kritériá pre hodnotenie výkonu činnosti a plnenia úloh príslušníkov MsP
 • o) vytvára priaznivé pracovné prostredie a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri policajnej práci
 • p) zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany utajovaných skutočností
 • q) zabezpečuje plnenie osobitných úloh civilnej ochrany
 • r) zúčastňuje sa rokovaní v poradných orgánoch, do ktorých je primátorom vymenovaný
 • s) zabezpečuje spoluprácu so Združením náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska, ak je MsP Zvolen členom združenia

3) Náčelník mestskej polície vykonáva pracovnú činnosť v civilnom odeve alebo v rovnošate príslušníka mestskej polície.

 

ZASTUPOVANIE NÁČELNÍKA

Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník mestskej polície.

 

RIADIACE AKTY

1) Náčelník mestskej polície pri riadení poriadkového útvaru uplatňuje najmä ústne príkazy a pokyny a nasledovné riadiace akty:

 • a) pracovné porady, ktoré zvoláva. Z porady sa vyhotovuje písomný záznam, z ktorého je zrejmé, aké úlohy boli uložené a kto je zodpovedný za termín plnenia
 • b) pokyn náčelníka - záväzný akt mestskej polície, ktorým sa upravuje konkrétny postup pri plnení úloh príslušníkov mestskej polície
 • c) príkazné listy - záväzný akt náčelníka mestskej polície, ktorým sa upravuje konkrétna odborná oblasť na konkrétnom úseku odborného útvaru v rámci mestskej polície na zabezpečenie, dodržiavanie alebo splnenie povinnosti, ktoré upravujú všeobecne záväzné právne predpisy

2) Ďalšími internými riadiacimi aktami v poriadkovom útvare mestskej polícii sú: - Organizačný poriadok mestskej polície, - Pracovný poriadok mesta Zvolen, - interné predpisy mesta Zvolen (smernice).
 

REFERÁT OBJASŇOVANIA PRIESTUPKOV

1) Činnosť referátu pre objasňovanie priestupkov riadi vedúci referátu pre objasňovanie priestupkov, ktorý riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje inšpektorov objasňovania priestupkov aje zodpovedný za riadne vybavovanie a riešenie priestupkových spisov. Vedúceho referátu objasňovania priestupkov na návrh náčelníka mestskej polície menuje a odvoláva primátor a je priamo podriadený náčelníkovi mestskej polície.

2) Referát tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí majú postavenie inšpektorov objasňovania priestupkov. Referát pre objasňovanie priestupkov prostredníctvom inšpektorov objasňovania priestupkov objasňuje priestupky, ktoré neboli prejednané v blokovom konaní a za tým účelom vykonáva úlohy s tým spojené a to najmä:

 • a) vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb
 • b) zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci, tieto rieši v blokovom konaní alebo s potrebnou dokumentáciou odstupuje k realizácii správneho konania príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy
 • c) prijíma oznámenia od občanov o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch
 • d) vyhotovuje, zhromažďuje a vedie evidenciu fotodokumentácie priestupkov
 • e) zhromažďuje a vedie evidenciu videodokumentácie priestupkov, ktoré prenáša na nosiče dát
 • f) vedie, kontroluje a aktualizuje evidenciu priestupkov, úradných záznamov všetkých oznámení, podnetov a sťažností
 • g) spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vedie štatistické prehľady súvisiace s objasňovaním priestupkov
 • h) kontroluje a zabezpečuje evidenciu priestupkov, poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon
 • i) zabezpečuje archivovanie dokumentácie priestupkov a iných spisov
 • j) podl'a pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade so Zákonom o obecnej polícii
 • k) spolupracuje s vecne a miestne príslušnými správnymi orgánmi pri objasňovaní priestupkov
 • l) plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka mestskej polície

3) Vedúci referátu objasňovania priestupkov vykonáva svoju činnosť v rovnošate príslušníka mestskej polície s identifikačným čislom a preukazom príslušníka mestskej polície.
 

REFERÁT PRE VÝKON SLUŽBY

1) Činnosť referátu pre výkon policajnej služby riadi vedúci referátu pre výkon služby, ktorého na návrh náčelníka mestskej polície menuje a odvoláva primátor mesta a je priamo podriadený náčelníkovi mestskej polície.

2) Referát pre výkon služby je výkonnou zložkou mestskej polície. Hlavnou činnosťou referátu je zabezpečovanie verejného poriadku a plnenie úloh podľa Zákona o obecnej polícii a zákonov s ním súvisiacich.

3) Pod referát pre výkon služby spadá :

 • a) vedúci referátu
 • b) stála služba
 • c) hlavný inšpektor
 • d) zariadenie monitorovacieho systému spolu s operátormi

4) Referát zabezpečuje výkon stálej služby,hlavného inšpektora, inšpektorov verejného poriadku,pešej hliadky, motohliadky a cyklohliadky v presne zadefinovaných územiach mesta - jednotlivých uliciach. Úlohou referátu je zefektívniť služby, bližší a osobnejší kontakt s občanmi. Činnosť referátu je organizovaná tak, aby sa samotní občania mohli obracať priamo na zodpovedného inšpektora verejného poriadku so žiadosťou o pomoc a požiadať o riešenie konkrétnej situácie alebo upozorniť na konkrétnu situáciu.

5) Vedúci referátu organizuje, riadi, koordinuje, kontroluje činnosť a spoluprácu svojich podriadených v priamom výkone služby pri plnení úloh a to:

 • a) hlavného inšpektora
 • b) stálej služby
 • c) motohliadky
 • d) cyklohliadky
 • e) pešej hliadky
 • f) inšpektorov verejného poriadku
 • g) operátorov kamerového systému

6) Vedúci referátu navrhuje náčelníkovi mestskej polície požiadavky na zabezpečenie činnosti referátu.


7) Plánuje služby jednotlivým zmenám a za tým účelom

 • a) vyhotovuje mesačný plán činnosti príslušníkov mestskej polície, ktorého platnosť a účinnosť schval'uje náčelník mestskej polície a odborová organizácia mestskej polície
 • b) vypracováva organizacne pokyny na vykonanie preventívno bezpečnostných, resp. represívno - bezpečnostných akcií útvaru mestskej polície
 • c) vypracováva inštruktážne listy, ktoré slúžia ako pokyny pre pracovnú činnosť hliadok
 • d) zabezpečuje taktický, strelecký výcvik a fyzické testovanie všetkých príslušníkov mestskej polície
 • e) zabezpečuje a koordinuje spoluprácu s poslancami výborov príslušných mestských častí
 • f) zabezpečuje posúdenie pripojenia nového objektu z bezpečnostného hl'adiska monitorovacieho kamerového systému
 • g) plní ďalšie úlohy podl'a pokynov náčelníka mestskej polície

8) Vedúci referátu pre výkon služby vykonáva svoju činnosť v rovnošate príslušníka mestskej polície s identifikačným číslom a preukazom príslušníka mestskej polície.

STÁLA SLUŽBA


1) Mestská polícia má zriadenú stálu službu, ktorú tvoria príslušníci MsP a ktorá zabezpečuje najmä koordináciu hliadkovej činnosti vo výkone služby a zaisťuje akcieschopnosť mestskej polície nepretržitým výkonom služby, spolu s operátormi kamerového systému zabezpečuje nepretržitú 24 hodinovú službu monitorovania verejných priestranstiev chráneným pracoviskom. V dobe neprítomnosti operátorov monitorovacieho kamerového systému zabezpečuje stála služba monitorovanie mesta prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému. Na stálej službe pôsobí velitel' zmeny a operátor kamerového systému. Miestnosť stálej služby je režimové pracovisko s obmedzeným prístupom, kde môže vstupovať iba okruh osôb určený náčelníkom mestskej polície.

2) Stála služba mestskej polície zodpovedá a vydáva výzbroj a ďalšie technické prostriedky potrebné pre výkon služby hliadok mestskej polície.

3) Stála služba mestskej polície určuje velitel'ov hliadok, ktorým ukladá úlohy v pracovnej zmene a určuje čas prestávky na odpočinok hliadok mestskej polície. Velitel'a hliadky určí vždy vtedy, keď na plnenie úloh najmä z taktických dôvodov určí viacčlennú hliadku.

4) Stála služba plní najmä tieto úlohy:

 • a) preberá príkazy a nariadenia náčelníka mestskej polície a vedúcich referátov v rámci ich kompetencií a zabezpečuje ich realizáciu
 • b) organizuje, koordinuje a riadi činnosť hlavného inšpektora a inšpektorov, verejného poriadku a dohliada na včasné plnenie úloh a pokynov, ktoré vydá
 • c) prijíma, vyhodnocuje informácie, koordinuje výkon služby hliadok mestskej polície
 • d) poskytuje potrebné základné informácie občanom, ktorí sa na stálu službu obrátili so žiadosťou o pomoc
 • e) zabezpečuje zákrok hliadok na podnety prijaté od občanov
 • f) poskytuje pomoc hliadkam na ich priame vyžiadanie
 • g) zabezpečuje súčinnosť hliadok mestskej polície s útvarmi Policajného zboru, Požiarneho zboru, resp. iných zložiek
 • h) každodenne podáva náčelníkovi správy, hlásenia o výsledkoch činnosti jeho zmeny a nočnej zmeny
 • i) okamžite oznamuje náčelníkovi vznik mimoriadnych udalostí a podieľa sa na ich riešení,
 • j) vedie predpísanú dokumentáciu o svojej činnosti a činnosti zmeny
 • k) kontroluje a zabezpečuje vedenie záznamových kníh a iných písomností
 • l) zabezpečuje obsluhu dispečerského zariadenia a systému pultu cetnralizovanej ochrany objektov a organizuje vysielanie hliadky na preverenie signálu
 • m) plní úlohy pri ukladaní, úschove a vydávaní služobných zbraní, prostriedkov určených na výkon služby
 • n) zabezpečuje riadne odovzdanie a prevzatie služby, vrátane písomného záznamu o odovzdaní a prevzatí služby
 • o) zodpovedá za vedenie evidencie všetkých priestupkov, oznámení, podnetov a iných udalostí spojených s činnosťou mestskej polície
 • p) dohliada, aby príslušník MsP nastupoval do zmeny v stanovený čas upravený a ustrojený v rovnošate v súlade s Poriadkom výstroja MsP. Potom príslušník stálej služby MsP vykoná inštruktáž - rozdelenie úloh a zároveň určí velitel'a hliadky
 • q) v dobe neprítomnosti riadiacich pracovníkov zabezpečuje plnenie úloh a chod útvaru

 

HLAVNÝ INŠPEKTOR

1) Hlavný inšpektor je príslušník mestskej polície, ktorý riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť inšpektorov verejného poriadku, za činnosť motohliadky a cyklohliadky pri plnení pracovných úloh. Je priamo podriadený vedúcemu referátu pre výkon služby.

2) Hlavný inšpektor za týmto účelom :

 • a) plní strategické a taktické úlohy poriadkového útvaru mestskej polície na vynútenie vykonávania všeobecne záväzných nariadení v pridelenom území
 • b) spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušnými poslancami Maz, príslušným útvarom Policajného zboru, orgánmi štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami a pod.
 • c) hodnotí výkon činností a plnenie úloh príslušníkov mestskej polície podľa stanovených kritérií a predkladá vedúcemu referátu výkonu služby návrhy na hodnotenie priamo riadených príslušníkov
 • d) poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní oznámení,sťažností, podnetov
 • e) objasňuje priestupky v pridelenom území v kompetencii mestskej polície, pri objasňovaní priestupkov úzko spolupracuje s vedúcim referátu pre objasňovanie priestupkov
 • f) spolupracuje pri vypracovávaní inštruktážnych listov, ktoré slúžia ako pokyny pre pracovnú činnosť hliadok
 • g) zabezpečuje priebežný monitoring stavu územia mesta z hľadiska plnenia úloh mestskej polície a informuje nadriadených o zistených nedostatkoch
 • h) predkladá vedúcemu referátu výkonu služby podl'a povahy veci riešenia na vykonanie nápravy zistených nedostatkov
 • i) spolupracuje pri vyhotovení mesačného plánu činnosti príslušníkov mestskej polície, ktorého platnosť a účinnosť schval'uje náčelník mestskej polície a odborová organizácia mestskej polície
 • j) spolupracuje pri zabezpečení taktickej, streleckej prípravy a fyzickej zdatnosti príslušníkov mestskej polície
 • k) podáva návrhy na pridelenie príslušníkov mestskej polície na konkrétne ulice mesta
 • l) vedie evidenciu úradných záznamov príslušníkov mestskej polície a podľa potrieb ich postupuje na vybavenie
 • m) mesačne podáva správy o stave verejného poriadku a plnení úloh v jednotlivých pridelených uliciach príslušníkov mestskej polície
 • n) plní ďalšie úlohy podl'a pokynov náčelníka MsP

3) Hlavný inšpektor vykonáva svoju činnosť v rovnošate príslušníka MsP s identifikačným číslom a preukazom príslušníka MsP.

 

MONITOROVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

1) Súčasťou referátu pre výkon služby je aj monitorovací kamerový systém, slúžiaci za účelom monitorovania verejných priestranstiev. Prevádzka monitorovacieho kamerového systému je zabezpečovaná v rámci chráneného pracoviska operátormi, ktorí sú civilní zamestnanci alebo aj prostredníctvom príslušníkov MsP.

2) Účelom monitorovacieho kamerového systému je:

 • a) monitorovať snímaný prenos jednotlivých kamier v automatickom režime a v prípade zistenia podozrivej činnosti osoby alebo osôb na verejnom priestranstve operátor bezodklade informuje stálu službu
 • b) v prípade zistenia technických porúch na kamerovom systéme operátor ihneď informuje o zisteniach stálu službu

3) Operátori kamerového systému plnia aj ďalšie úlohy podl'a pokynov náčelníka mestskej polície,vedúceho referátu alebo stálej služby.

4) Chod monitorovacieho kamerového systému sa riadi ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisova Smernicou o monitorovacom bezpečnostnom systéme.
 

INŠPEKTOR VEREJNÉHO PORIADKU

1) Inšpektor verejného poriadku je príslušník mestskej polície, ktorý zabezpečuje výkon policajnej služby v presne zadefinovaných územiach mesta - jednotlivých uliciach mesta v zmysle interného predpisu a plní najmä tieto úlohy:

 • a) kontroluje udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách
 • b) kontroluje správne označenie rozkopávok a ich údržbu a odstránenie po skončení
 • c) kontroluje, či zaujímatelia verejného priestranstva majú právoplatné povolenie a či dodržujú podmienky a lehoty
 • d) kontroluje dodržiavanie prevádzkovej doby
 • e) sleduje odstraňovanie plagátov z miest, ktoré nie sú na to určené
 • f) sleduje, či právnické a fyzické osoby majú predpísané povolenie na vykonávanie stavebných prác
 • g) sleduje dodržiavanie podmienok verejného poriadku a čistoty na verejných kultúrnych a telovýchovných podujatí a vol'ných pouličných aktivít
 • h) sleduje dodržiavanie čistoty zhromažďovania občanov
 • i) dozerá, či sú riadne osvetlené ulice a verejné priestranstvá
 • j) ukladá porušovatel'om všeobecne záväzných nariadení termíny na ich odstránenie v písomnej forme
 • k) robí opatrenia na odstraňovanie zistených nedostatkov
 • l) ukladá a vyberá blokové pokuty za zistené porušenie VZN
 • m) o priestupkoch zistených pri vykonávaní úloh, ktoré nevyriešil pohovorom alebo blokovou pokutou, pripravuje písomný a fotografický podklad na správne konanie alebo oznámenie o priestupku
 • n) zabezpečuje odstránenie porušení všeobecne záväzných nariadení
 • o) zúčastňuje sa správneho konania, na ktoré pripravoval podklady
 • p) je podriadený náčelníkovi, vedúcemu referátu pre výkon služby, hlavnému inšpektorovi, stálej službe a vo viacčlennej hliadke veliteľovi hliadky
 • q) plní ďalšie úlohy podl'a osobitných predpisov

2) Zodpovedá počas výkonu svojej služby:

 • a) za zabezpečenie verejného poriadku na jemu zverenom území, alebo území určenom jednotlivými ulicami
 • b) plní úlohy svojich nadriadených a riadi sa inštruktážnym pokynom
 • c) spolupôsobí pri ochrane obyvatel'ov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
 • d) dbá na ochranu životného prostredia v meste,
 • e) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta

3) Inšpektor verejného poriadku svoju funkciu vykonáva v rovnošate príslušníka mestskej policie s identifikačným číslom a preukazom príslušníka mestskej polície a schválenými výstrojnými súčiastkami.

4) Inšpektor a ostatní príslušníci mestskej polície nastupujú do zmeny v stanovený čas upravení a ustrojení v rovnošate v súlade s vnútornými predpismi.

5) Inšpektorovi verejného poriadku počas výkonu služby môžu byť ukladané úlohy primátorom mesta, náčelníkom mestskej polície a vedúcimi referátov podl'a ich kompetencií, hlavným inšpektorom a stálou službou (velitel' zmeny), pričom o pridelení úlohy bezprostredne vyrozumejú stálu službu mestskej polície.

6) Inšpektor verejného poriadku pokia l' mu neboli zadané iné úlohy, pôsobí v zmysle zákona v pridelenom území samostatne ako jednočlenná hliadka. Na posilnenie výkonu pracovnej činnosti príslušníka mestskej polície vo zverenom úseku a na dosiahnutie konkrétneho výsledku môže stála služba v odôvodnených prípadoch určiť dvojčlennú hliadku.

 

ÚLOHY A KOMPETENCIE VELITEĽOV HLIADOK

1) Velitel' jednotlivej hliadky je príslušník mestskej polície, ktorého určuje na vymedzený čas na začiatku pracovnej zmeny stála služba mestskej polície. Urobí tak vždy vtedy, keď na plnenie úloh najmä z taktických dôvodov určí viacčlennú hliadku.

2) Velitel' jednotlivej hliadky koordinuje činnosť motohliadky, pešej hliadky a cyklohliadky, najmä za účelom rozdelenia činností a úkonov pri splnení príslušnej úlohy.

3) Velitelia hliadok sú priamo podriadení stálej službe mestskej polície, zodpovedajú a koordinujú celú činnosť jednotlivých hliadok. Za tým účelom :

 • a) organizujú na taktickej úrovni výkon ochrany majetku v súčinnosti s príslušnými zložkami mestskej polície
 • b) na taktickej úrovni účinne spolupracujú s príslušnými zložkami Policajného zboru

4) Velitel'ovi hliadky môžu byť priamo ukladané úlohy primátorom mesta, náčelníkom mestskej polície, vedúcim referátu pre výkon služby mestskej polície, ako aj stálou službou (velitel' zmeny) a hlavným inšpektorom, pričom o pridelení úlohy bezprostredne vyrozumejú stálu službu mestskej polície.

5) Na velitel'a hliadky sa vzťahujú rovnaké povinnosti a činnosti ako na inšpektora verejného poriadku.

 

MOTOHLIADKA

1) Motohliadku tvoria príslušníci MsP, ktorí vykonávajú hliadkovanie na motorovom vozidle jednotlivo alebo vo viacčlennom zložení. Pri viacčlennom zložení sa určí velitel' motohliadky.

2) Príslušník motorizovanej hliadky je príslušník mestskej polície, ktorý plní úlohy mestskej polície podl'a zákona s osobitným zameraním na ochranu majetku.

3) Príslušník motorizovanej hliadky je podriadený velitel'ovi motorizovanej hliadky a v jeho neprítomnosti hlavnému inšpektorovi.

4) Príslušníkovi motorizovanej hliadky môžu byť priamo ukladané úlohy primátorom mesta, náčelníkom mestskej polície a vedúcim referátu pre výkon služby mestskej polície, ako aj stálou službou (velitel' zmeny) a hlavným inšpektorom, pričom o pridelení úlohy bezprostredne vyrozumejú stálu službu mestskej polície.

5) Na príslušníka motorizovanej hliadky sa vzťahujú rovnaké povinnosti a činnosti ako na inšpektora verejného poriadku.

 

CYKLOHIADKA

1) Cyklohliadku tvoria príslušníci Msp, ktorí vykonávajú hliadkovanie na bycikli jednotlivo alebo vo viacčlennom zložení. Pri viacčlennom zložení sa určí velitel' cyklohliadky.

2) Príslušník cyklohliadky je príslušník mestskej polície, ktorý zabezpečuje výkon policajnej služby prostredníctvom služobného bicykla. Cyklohliadku zostavuje stála služba.

3) Obdobie vhodné na plnenie úloh s použitím služobného bicykla je spravidla v mesiacoch apríl - október s prihliadnutím na aktuálne poveternostné podmienky.

4) Na príslušníka cyklohliadky sa vzťahujú rovnaké povinnosti a činnosti ako na inšpektora verejného poriadku.


PEŠIA HLIADKA

1) Pešiu hliadku tvoria príslušníci MsP, ktorí vykonávajú hliadkovanie pešo, jednotlivo alebo vo viacčlennom zložení.Pri viacčlennom zložení sa určí velitel' pešej hliadky.

2) Príslušník pešej hliadky je príslušník mestskej polície. Pešiu hliadku zostavuje stála služba.

3) Na príslušníka pešej hliadky sa vzťahujú rovnaké povinnosti a činnosti ako na inšpektora verejného poriadku.
 

CIVILNí ZAMESTNANCI

REFERENT PARKOVANIA


1) Referent parkovania je civilný zamestnanec, na ktorého sa nevzťahuje Zákon o obecnej polícii a je priamo podriadený náčelníkovi mestskej polície.

2) Zodpovedá za :

 • a) evidenciu žiadostí o vydanie rezidentskej karty
 • b) evidenciu vydaných rezidentských parkovacích kariet
 • c) zabezpečuje vydávanie rezidentských parkovacích kariet na území mesta

3) Vykonáva a zabezpečuje úkony súvisiace so zavedením rezidentského parkovania na území mesta. Priebežne monitoruje stav parkovania, vedie štatistické ukazovatele, navrhuje a plánuje tvorbu a formy riešení parkovania.

4) Plní ďalšie úlohy podl'a pokynov náčelníka mestskej polície.
 

EKONOMICKO ADMINISTRATíVNY REFERENT

1) Ekonomicko administratívny referent je civilný zamestnanec, na ktorého sa nevzťahuje Zákon o obecnej polícii a priamo ho riadi náčelník mestskej polície.

2) Referent zodpovedá :

 • a) za plnenie administratívnych úloh pre potreby mestskej polície, písomnú agendu vedenia mestskej polície, prípravu porád, pracovných stretnutí, školení, oblasť ekonomických otázok (dochádzka, podklady k mzdám, odmenám, pokladničné operácie a pod.), archiváciu materiálov, triedenie, evidenciu a zakladanie stanovených administratívnych zložiek
 • b) za vystavovanie faktúr fyzickým osobám a právnickým osobám, ako aj platobných príkazov na úhradu faktúr
 • c) za zabezpečenie nákupu drobného materiálu, kancelárskych potrieb
 • d) podiel'a sa na tvorbe rozpočtu mestskej polície a dohliada na jeho dodržiavanie
 • e) za zabezpečenie podkladov pre prihlásenie na kurz odbornej prípravy pre novoprijatých príslušníkov
 • f) za vedenie peňažného denníka mestskej polície
 • g) vybavuje objednávky na dodanie služieb a tovarov v súlade s rozpočtom
 • h) plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka mestskej polície.


3) Pod tohto referenta podlieha aj osoba upratovačky MsP.

 

PRÁVNIK

1) Právnik je civilný zamestanec MsP a je priamo podriadený náčelníkovi mestskej polície. Jeho úlohou je:

 • a) plniť úlohy pracovno-právnej agendy
 • b) zabezpečovať právne služby mestskej polície
 • c) zastupovať mestskú políciu v pracovnoprávnych, občianskoprávnych sporoch
 • d) zabezpečovať súčinnosť so súdmi, s exekútorskými úradmi pri vymáhaní neuhradených blokových pokút
 • e) zabezpečovať ďalšie konanie uložených blokových pokút nezaplatených na mieste, a zabezpečuje opatrenia na vymoženie neuhradených blokových pokút, spracúva podklady na vykonanie exekučného konania, žiadostí exekútorských úradov, súdov, spolupracuje so správnymi orgánmi mestského úradu, okresného úradu, Policajného zboru a ďalšimi správnymi orgánmi
 • f) pripravovať návrhy interných predpisov pre potreby mestskej polície
 • g) na základe splnomocnenia primátora mesta riešiť správne delikty a priestupky v mene mesta na úseku držania psov, alkoholizmu
 • h) zabezpečovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
 • i) viesť evidenciu sťažností a podnetov na príslušníkov mestskej polície
 • j) spolupracovať pri vedení web stránky mestskej polície a zodpovedá za jej právny obsah, ako aj ostatných vyhlásení a správ mestskej polície
 • k) plniť ďalšie úlohy podl'a pokynov náčelníka mestskej polície

 

PREVENTISTA

1) Preventista je príslušník MsP, ktorý plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii. 2) Preventista je priamo podriadený náčelníkovi mestskej polície a zabezpečuje najmä: a) preventívne, výchovné a vzdelávacie aktivity Mestskej polície Zvolen, komunikáciu s ostatnými subjektmi na úseku prevencie, najmä s Mestom Zvolen, PZ SR a Okresným úradom vo Zvolene, b) poradenskú, preventívnu a osvetovú činnosť zameranú hlavne na mládež, ako aj ostatných obyvateľov mesta a za tým účelom usporadúva prednášky a besedy na školách s cieľom zvýšiť kvalitu vedomostí v oblasti právneho vedomia detí, mládeže a ďalších skupín obyvateľstva, v oblasti sociálnopatologických javov a bezpečnosti cestnej premávky. Výklad problematiky určí podľa požiadaviek riaditeľov škôl (zväčša vandalizmus, sprejerstvo, alkohol, drogy, správanie sa v uliciach v kritických situáciách) a v súlade so schváleným plánom, c) vypracováva kriminálno - preventívne programy na komunálnej úrovni a rozpracováva na miestne podmienky adaptované - celoslovenské, resp. nadnárodné kriminálno - preventívne programy a spolupracuje pri získavaní ich finančného zabezpečenia. d) spolupracuje pri vedení web stránky mestskej polície.
3) Plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka mestskej polície.


REFERENT PRE VÝZBROJ, VYSTROJ A MTZ

1) Referent pre výzbroj, výstroj a materiálno technického zabezpečenia patrí ku civilným zamestnancom, na ktorého sa nevzťahuje Zákon o obecnej polícii. Je priamo podriadený náčelníkovi mestskej polície.


2) Referent

 • a) Na úseku technicko materiálneho zabezpečenia
  • vypracúva plán materiálno-technického zabezpečenia administratívnych, výstrojných a výzbrojných súčiastok príslušníkov mestskej polície
  • vedie evidenciu výstrojných a výzbrojných súčiastok mestskej polície
  • zabezpečuje nákup výstrojných súčiastok a výzbroj mestskej polície pre jej plynulý chod
  • vydáva výstrojný a ostatný. materiál príslušníkom mestskej polície
 • b) na úseku účtovníctva a správy majetku:
  • sa podieľa na tvorbe rozpočtu mestskej polície a dohliada na jeho dodržiavanie
  • vedie evidenciu skladového hospodárstva mestskej polície
  • zabezpečuje správu majetku na mestskej polícii
  • vykonáva pokladničné a účtovné operácie
  • zabezpečuje ciachovanie, kalibráciu materiálu v zmysle platných právnych predpisov
 • c) na úseku evidencie
  • vedie evidenciu cenín - pokutových blokov
  • zabezpečuje odvedenie finančnej hotovosti vybranej za pokuty na účet mesta
  • vedie evidenciu neuhradených blokových pokút a zabezpečuje ich odstúpenie právnikovi na ďalšie konanie

2) Plní ďalšie úlohy podla pokynov náčelníka mestskej polície.

 

PORADNÉ ORGÁNY NÁČELNíKA MsP

1) Stálym odborným poradným orgánom náčelníka je vedenie mestskej polície, ktorého členmi sú vedúci referátov, hlavný inšpektor a stála služba mestskej polície.

2) Príslušníci mestskej polície majú zabezpečenú účasť na pracovných poradách organizovaných podľa potreby, na ktorých môžu predložiť pripomienky k pracovným otázkam.
 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka