Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská polícia Zvolen
 
 

Prevencia kriminality

Prevencia kriminality je špeciálnou oblasťou uplatnenia prevencie. Jej predmetom je predchádzanie kriminalite, ochrana pred ňou. Zo spoločensko-praktického hľadiska prevencia kriminality predstavuje vedecky zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité, koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť ich alebo ich vhodným výberom foriem a metód aspoň zmierniť ( Schavel a kol.,2008).

Účelom prevencie je vedieť poradiť dospelým a mládeži pri riešení ich problémov. Podstatou je, že sa môžu slobodne rozhodnúť, ktoré riešenie si z nich vyberú. V tomto zmysle je prevencia účinnou formou spoločenskej aktivácie občanov a podpory spoločenskej klímy odcudzujúcej kriminalitu.

MsP Zvolen sa aktívne podieľa na preventívnych programoch a akciách daného charakteru. Zabezpečuje aplikáciu prevencie kriminality na všetkých stupňoch a typoch škôl, kde sú prednášky orientované hlavne na tieto prevenčné témy:

ochrana majetku mesta a občanov ( PCO, kamerový systém)
požívanie alkoholu a fajčenie osobami mladšími ako 18 rokov
dopravná výchova (chodci na ulici, bicyklisti)
čo by mali deti vedieť (bezpečne doma a na ulici)
bezpečnostný kontakt so zvieratami (túlavé psy )
ako sa brániť šikanovaniu (prejavy šikanovania)
právne vedomie a právna zodpovednosť (porušovanie zákonov

Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej činnosti príslušníkov MsP Zvolen je každodenné dohliadanie na priechodoch pre chodcov v dobe rannej dochádzky žiakov do škôl. MsP aktívne spolupracuje so žiakmi priamo v školách, kde sa snaží pôsobiť preventívnymi besedami na bezpečné chovanie a jednanie žiakov v cestnej doprave. Vzhľadom nato, že sa besedy stretli so záujmom pedagogických pracovníkov a žiakov základných škôl, MsP Zvolen pocítila potrebu, aby vznikol ucelený preventívny program s názvom „Daj prednosť životu“. Preventívny program je určený pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl. Cieľom týchto preventívnych besied je poskytovanie základných informácii o práci a kompetenciách MsP, znižovanie nehodovosti a úrazov detí v oblasti dopravnej výchovy a predchádzaniu sociálno – patologických javov. Jednotlivé témy sú rozdelené do šiestich tématických okruhov, z ktorých si žiaci a vyučujúci podľa vlastného uváženia, alebo doporučenia môžu vybrať tému pre svoju triedu. Určená problematika je doplnená modelovými situáciami a prispôsobená veku žiakov. Do prevenčného programu sa zapojilo viacero základných škôl mesta Zvolen, ako i základné školy Lieskovec, Očová, Dobrá Niva, Budča, Zvolenská Slatina a Pliešovce.

Dopravná výchova na detskom dopravnom ihrisku:

Na základných školách vo Zvolene prebieha v triedach teoretickým vysvetlením pojmov ako sa správa chodec, pravidlá pri jazde na bicykli, vybavenie bicykla a názorná ukážka dopravných značiek a vysvetlenie ich významu. Praktický výcvik žiakov základných škôl prebieha na mobilnom detskom dopravnom ihrisku ďalej len (MDDI). Realizácia praktického výcviku žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke na pozemných komunikáciách na MDDI sa stáva dôležitou súčasťou výchovy na základných školách v našom meste a blízkom okolí.

Taktiež MsP sa zapojila do projektu Európska kampaň – bezpečnosť na cestách a prvá pomoc, ktorá bola organizovaná s podporou Európskej komisie za účasti 26 národných spoločností Červeného kríža a Slovenského Červeného kríža. Za túto spoluprácu Slovenský Červený kríž udelil diplom koordinátorovi prevencie kriminality inšp. Michalíkovi za účasť v aktivitách kampane „Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc“.


Témy preventívnych programov MsP Zvolen:
1. Téma : dopravná výchova - chodci
Vysvetlenie pojmov súvisiacich s pravidlami o premávke na pozemných komunikáciách, názorná ukážka dopravných značiek, povinnosti chodcov a správanie sa žiakov v cestnej premávke, pohyb na skejbordoch, kolieskových korčuliach a správanie sa pri dopravnej nehode. Praktický výcvik žiakov na MDDI.

2. Téma : Dopravná výchova - bicyklisti
Pravidlá pri jazde na bicykloch, vybavenie bicykla, ako sa jazdí na bicykli, dopravná situácia v meste, dopravné značky a správanie sa pri dopravnej nehode. Praktický výcvik žiakov na MDDI.

3. Téma : Práca a kompetencie MsP
Priblíženie práce príslušníkov MsP, názorné ukážky výstroja a výzbroja, rozlíšenie policajných zložiek, zoznámenie sa s činnosťou kamerového systému a PCO.

4. Téma : Bezpečne na ulici a doma
Nebezpečie komunikácie s cudzími ľuďmi, zásady bezpečného a účelného správania, význam a názorné využitie tiesňových volaní, nebezpečie pri používaní zábavnej pyrotechniky, ochrana pred cudzími zvieratami.

5. Téma : Právna zodpovednosť a právne vedomie
Význam zákona v spoločnosti, individuálna zodpovednosť, priestupky proti verejnému poriadku, proti majetku (krádeže), proti občianskemu spolunažívaniu, rušenie nočného kľudu, preukázanie totožnosti.

6. Téma : Alkohol a fajčenie osobami mladšími ako 18. rokov
Nebezpečenstvo závislosti na alkohole, škodlivosť fajčenia na organizmus, agresivita, záškoláctvo, vandalizmus, rasová neznášanlivosť, výherné automaty, šikanovanie.

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka