Prechod na navigáciu Hlavné menu
Mestská polícia Zvolen
 
 

Prevencia kriminality

Prevencia kriminality je špeciálnou oblasťou uplatnenia prevencie. Jej predmetom je predchádzanie kriminalite, ochrana pred ňou. Zo spoločensko-praktického hľadiska prevencia kriminality predstavuje vedecky zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé plánovité, koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom odstrániť ich alebo ich vhodným výberom foriem a metód aspoň zmierniť ( Schavel a kol.,2008).

Účelom prevencie je vedieť poradiť dospelým a mládeži pri riešení ich problémov. Podstatou je, že sa môžu slobodne rozhodnúť, ktoré riešenie si z nich vyberú. V tomto zmysle je prevencia účinnou formou spoločenskej aktivácie občanov a podpory spoločenskej klímy odcudzujúcej kriminalitu.

MsP Zvolen sa aktívne podieľa na preventívnych programoch a akciách daného charakteru. Zabezpečuje aplikáciu prevencie kriminality na všetkých stupňoch a typoch škôl, kde sú prednášky orientované hlavne na tieto prevenčné témy:

ochrana majetku mesta a občanov ( PCO, kamerový systém)
požívanie alkoholu a fajčenie osobami mladšími ako 18 rokov
dopravná výchova (chodci na ulici, bicyklisti)
čo by mali deti vedieť (bezpečne doma a na ulici)
bezpečnostný kontakt so zvieratami (túlavé psy )
ako sa brániť šikanovaniu (prejavy šikanovania)
právne vedomie a právna zodpovednosť (porušovanie zákonov

Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej činnosti príslušníkov MsP Zvolen je každodenné dohliadanie na priechodoch pre chodcov v dobe rannej dochádzky žiakov do škôl. MsP aktívne spolupracuje so žiakmi priamo v školách, kde sa snaží pôsobiť preventívnymi besedami na bezpečné chovanie a jednanie žiakov v cestnej doprave. Vzhľadom nato, že sa besedy stretli so záujmom pedagogických pracovníkov a žiakov základných škôl, MsP Zvolen pocítila potrebu, aby vznikol ucelený preventívny program s názvom „Daj prednosť životu“. Preventívny program je určený pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl. Cieľom týchto preventívnych besied je poskytovanie základných informácii o práci a kompetenciách MsP, znižovanie nehodovosti a úrazov detí v oblasti dopravnej výchovy a predchádzaniu sociálno – patologických javov. Jednotlivé témy sú rozdelené do šiestich tématických okruhov, z ktorých si žiaci a vyučujúci podľa vlastného uváženia, alebo doporučenia môžu vybrať tému pre svoju triedu. Určená problematika je doplnená modelovými situáciami a prispôsobená veku žiakov. Do prevenčného programu sa zapojilo viacero základných škôl mesta Zvolen, ako i základné školy Lieskovec, Očová, Dobrá Niva, Budča, Zvolenská Slatina a Pliešovce.

Dopravná výchova na detskom dopravnom ihrisku:

Na základných školách vo Zvolene prebieha v triedach teoretickým vysvetlením pojmov ako sa správa chodec, pravidlá pri jazde na bicykli, vybavenie bicykla a názorná ukážka dopravných značiek a vysvetlenie ich významu. Praktický výcvik žiakov základných škôl prebieha na mobilnom detskom dopravnom ihrisku ďalej len (MDDI). Realizácia praktického výcviku žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke na pozemných komunikáciách na MDDI sa stáva dôležitou súčasťou výchovy na základných školách v našom meste a blízkom okolí.

Taktiež MsP sa zapojila do projektu Európska kampaň – bezpečnosť na cestách a prvá pomoc, ktorá bola organizovaná s podporou Európskej komisie za účasti 26 národných spoločností Červeného kríža a Slovenského Červeného kríža. Za túto spoluprácu Slovenský Červený kríž udelil diplom koordinátorovi prevencie kriminality inšp. Michalíkovi za účasť v aktivitách kampane „Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc“.


Témy preventívnych programov MsP Zvolen:
1. Téma : dopravná výchova - chodci
Vysvetlenie pojmov súvisiacich s pravidlami o premávke na pozemných komunikáciách, názorná ukážka dopravných značiek, povinnosti chodcov a správanie sa žiakov v cestnej premávke, pohyb na skejbordoch, kolieskových korčuliach a správanie sa pri dopravnej nehode. Praktický výcvik žiakov na MDDI.

2. Téma : Dopravná výchova - bicyklisti
Pravidlá pri jazde na bicykloch, vybavenie bicykla, ako sa jazdí na bicykli, dopravná situácia v meste, dopravné značky a správanie sa pri dopravnej nehode. Praktický výcvik žiakov na MDDI.

3. Téma : Práca a kompetencie MsP
Priblíženie práce príslušníkov MsP, názorné ukážky výstroja a výzbroja, rozlíšenie policajných zložiek, zoznámenie sa s činnosťou kamerového systému a PCO.

4. Téma : Bezpečne na ulici a doma
Nebezpečie komunikácie s cudzími ľuďmi, zásady bezpečného a účelného správania, význam a názorné využitie tiesňových volaní, nebezpečie pri používaní zábavnej pyrotechniky, ochrana pred cudzími zvieratami.

5. Téma : Právna zodpovednosť a právne vedomie
Význam zákona v spoločnosti, individuálna zodpovednosť, priestupky proti verejnému poriadku, proti majetku (krádeže), proti občianskemu spolunažívaniu, rušenie nočného kľudu, preukázanie totožnosti.

6. Téma : Alkohol a fajčenie osobami mladšími ako 18. rokov
Nebezpečenstvo závislosti na alkohole, škodlivosť fajčenia na organizmus, agresivita, záškoláctvo, vandalizmus, rasová neznášanlivosť, výherné automaty, šikanovanie.

 


 

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup


Úvodná stránka